birlikcadiri

Birlik Çadırı

60,00 TL
Stokta

Bu küçük kitap Hz. Bahaullah tarafından devrin önde gelen Zerdüştilerinden Manikçi Sahip ve o günlerde Manikçi Sahip’in kâtipliğini yapmakta olan ünlü ve seçkin Bahai âlimi Mirza Ebu’l-Fazıl’a hitaben Akka’da kaleme alınmış olan iki Levih, Zerdüşti iken daha sonra Bahai olan Üstad Civan-Merd’e hitaben yazılan bir Levih ve nihayet yine Zerdüştilikten gelen Bahailere hitaben yazılan iki ayrı Levih olmak üzere toplam beş Levihten oluşur. Bu Levihlerde Hz. Bahaullah’ın iddiasının evrenselliği, insanların “yaşadıkları asrın gerekleri ile yakından ilgilenmeleri” ve dinlerin birliği anlayışı çarpıcı bir şekilde vurgulanırken, Hz. Bahaullah’ın Kendisinden asırlar önce aynı topraklarda ortaya çıkmış olan başka bir dinin taraftarlarına gösterdiği sevgi dolu kılavuzluğun işaretlerini de görmekteyiz.

Levihler - 5

Saklı sözler - 5

Saklı Sözler 1858 Miladi yılında Dicle Nehri kıyılarında nazil oldu. Hz.Bahaullah'ın Eserleri arasında, bu dönemde nazil olan 'Saklı Sözler' insan ruhunun kurtuluşu için yüce bir anıt gibi durur. Bu ayetler, karanlık ve materyalist dünyada kaybolmuş insanların gözlerini aydınlatarak onların Mevlalarına ulaşacak yolu görmelerini sağlar. Yollarının üstündeki engeller için onları uyarır ve her dönemeçte onlara yardım elini uzatır. Başlangıcında Hz. Bahaullah Şöyle buyurmaktadır;

" O Nurlular Nurlusudur. Bu, İzzet ceberrutundan evvelce kudret ve kuvvet dili ile Nebilere indirilendir. Biz fazilet yolunda yürümek isteyenlere bir lütuf olmak üzere, özünü alarak ihtisar kisvesine büründürdük. Tanrı'nın Mîsâkına sadık kalıp emanet buyurduğu bu öğütleri hayatlarında tatbik edeceklerini ve ruh illerinde takva cevherine kavuşacaklarını umarız."

Hz.Bahaullah bir Levhinde, bu eserin bazı kısımlarının bir kerede nazil olduğunu ve tek bir Levihte kaydedildiğini belirtmektedir. Değişik zamanlarda nazil olan diğer kısımlar ise sonradan bunlara eklenmiştir. Emrin başlangıcında bu derleme 'Hz.Fatime'nin Saklı Kitábı' olarak biliniyordu.

Hz.Fatime, Hz.Muhammed'in kızı ve İslam dünyasının en kutsal ve gözde kadınıydı. Hz.Fatime küçük yaşta Hz.Muhammed'in halefi Hz.Ali ile evlendi ve birkaç çocuğu oldu. Bunlardan iki tanesi olan Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin, İslamiyetin Şii mezhebinde Hz.Ali'den sonra ikinci ve üçüncü imam oldular. Hz.Fatime gerçek ve sadık bir mümindi ve Babasına çok bağlıydı. Babasının ölümü kendisini derin bir üzüntü ve kedere boğdu.

İslamiyetin Şiî mezhebinin inancına göre 'Kutsal Ruh' Melek Cebrail kılığında Hz.Fatime'ye geldi ve bazı şeyler söyledi. Bu sözler kocası Hz.Ali'ye dikte ettirilmiş olup, Hz.Fatime'nin kederini dindirmek için söylenmişti. Hz.Fatime Babası İslam Peygamberi Hz.Muhammed'in hemen arkasından suud etti.

Hz.Bahaullah Saklı Sözler'i, Hz.Fatime'ye nazil olan ayetlerle bir tutmuş ve bu eseri "... Azamet aleminden inen ulu ve güçlü dilin söyledikleri ve geçmiş Peygamberlere nazil olanın özü..." olarak tanımlamıştır.

Semavi öğüt ve nasihatların olağanüstü bir derlemesi olan bu eser, insanın Tanrı'nın ruhani dünyalarına yolculuğunda kullanabileceği mükemmel bir rehber olarak tarif edilebilir. İnsan ruhu bu fiziksel dünyada faaliyet gösteren doğa kanununa tabi değildir. Aksine, Tanrı'nın insanlarla olan büyük ve sonsuz Misakı'nın işleyişi ile canlandırılmış, desteklenmiş ve yönetilmiştir. 'Saklı Sözler' yalnız insanı Yaradanına bağlayan evrensel ve ebedi Misak'ın hazırladıklarını ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda O'na sadık kalmanın yollarını da gösterir.
'Saklı Sözler'i anlayabilmek için, insanın ikili tabiatının, yani, insanın içindeki iki karşıt güç olan ruhani ve fiziksel güçlerin ve ruhla bedenin birbiriyle olan ilişkilerinin kavranması gerekir.